NADSTANDARDNÍ AKTIVITY

Hra na školu:
Pracujeme se staršími dětmi ve třídě školní družiny. Děti připravujeme na zdárný, bezproblémový vstup do základní školy.
Dětem s odkladem povinné školní docházky se individuálně věnujeme.
Rozvíjíme hrubou a jemnou motoriku, grafomotoriku, vizuální paměť, rozumové schopnosti, jazykové a konverzační schopnosti, orientaci v čase, matematickou představivost, výtvarné a pracovní dovednosti, estetické cítění, soustředěnost, paměť, vytrvalost, vzájemnou spolupráci. Taktéž se zaměřujeme na znalosti osobních informací (jméno, příjmení, bydliště,...).
Každý pátek si děti odnáší domů domácí úkol. Domácí úkoly jsou zaměřeny na opakování.Logopedie:
Spolupracujeme s SPC Uh. Hradiště - provedení jednorázového orientačního logopedického vyšetření v mateřské škole.
Individuální logopedickou péči dětí v mateřské škole následně provádí externí logopedka (1x za týden).

Píšeme podle písniček
:
Cvičení motoricko-akusticko-optická cvičení (pohybově - sluchově - zraková). Cvičení motoricko - akustická (pohybově - sluchová). Motorické (pohybové) cviky.
Seznamování s novými písničkami, zpívání písní, hra na tělo a rytmické hudební nástroje, vyťukávání rytmu, grafomotorické cvičení,...

Výtvarné a pracovní činnosti:
Dětem jsou nabídnuty činnosti z výtvarné nebo pracovní oblasti (vlastní výběr), nebo dle potřeby a zájmu dokončují práce z dopoledních činností.

Cvičení pro zdraví
:
1x za týden využíváme místní sportovní haly ke cvičení a sportovním hrám.

Veselé pískání:
Seznamování se základy hry na flétnu názornou a obrazovou formou.
Pojmenování částí flétny, správný úchop, dechová cvičení, hra jednoduchých písní.
Děti vystupují s hrou jednoduché písně na besídkách pro rodiče.